• Tầng 5, 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • 1900636681
Những gói sản phẩm với quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng

MIC - BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bảo hiểm Con người

 

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảo hiểm bồi thường người lao động 

Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

 

PHẠM VI BẢO HIỂM

Sản phẩm này sẽ bồi thường cho người lao động trong trường hợp tử vong hoặc suy giảm khẳ năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian sử dụng lao động của Người được bảo hiểm.

Trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

Ba mươi (30) tháng tiền lương nếu không do lỗi của chính người lao động đó

Mười hai (12) tháng tiền lương nếu do lỗi của chính người lao động đó

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

Ba mươi (30) tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”

40% số tiền bồi thường nêu trên (mục a) nếu do lỗi của chính người lao động đó

Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị 

Tính bằng 100% tiền lương ngày (1/30 tiền lương tháng) đối với mỗi ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định

Chi phí y tế thực tế 

Chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Thấp nhất bằng 30 tháng lương của người tham gia bảo hiểm.

 

 HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm

Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...

Giấy chứng tử (trường hợp chết)

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)